Giỏ hàng
2241-2243 Hùng Vương, Phú Thọ
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 2241-2243 Hùng Vương, phường Nông Trang, TP. Việt Trì, Phú Thọ
Điện Thoại: 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Chọn địa điểm